(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

WSPÓLNOTA CARITAS

KILKA SŁÓW .....

Dzieląc się miłością…

   

”Ubodzy są naszym skarbem, skarbem Kościoła.

Istotnie odsłaniają nam bogactwo,

które nigdy nie przemija to, które łączy ziemię z Niebem

i dla którego naprawdę warto żyć: miłość.“

   

Papież Franciszek

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła , którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym zazwyczaj jest katecheta.

Szkolne Koło CARITAS działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiźnie pod nadzorem Dyrektora szkoły, zrzesza dzieci i młodzież szkolną. Opiekunem SKC jest Ks. Mateusz Gąsowski. Wolontariusze pod opieką nauczycieli i opiekunów biorą udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów.

Celem wszelkich podejmowanych działań jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego. Dostrzegamy jak wiele biedy jest w naszych społecznościach. Pragniemy się solidaryzować i dzielić tym wszystkim co mamy i posiadamy od Boga. Żaden człowiek potrzebujący nie może być osamotniony. Chcemy być świadkami i głosicielami Bożej miłości. Główne zadania Szkolnego Koła Caritas to przede wszystkim pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym, dążenie przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań, kształtowanie osobowości katolika i Polaka, budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św., troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej, uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy, krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego, podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym, rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie, organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, Szkolne Koło Caritas wypełnia sumiennie swoją misję jest wspaniałym narzędziem w podejmowaniu zadań i ofiarowywaniu konkretnej pomocy bliźnim. Zdecydowanie jest narzędziem Nowej Ewangelizacji. Dzieci i młodzież wraz z nauczycielami starają się swoim świadectwem wiary i szeroką działalnością być świadkami miłosierdzia dla wszystkich ludzi w szczególności tych najbardziej potrzebujących.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za chęć dzielenia się z innymi. Państwa dobroć i otwartość na drugiego człowieka sprawia, że na wielu twarzach pojawia się uśmiech, a w sercach gości radość.

Niech Bóg wam błogosławi!

Ks. Mateusz Gąsowski